Hu Rau Peb

Muaj Lus Nug Peb Lod?

Peb cov neeg ua hauj lwm tau mob siab rau muab kev pab cuam zoo thiab kev pab txhawb muaj txiaj ntsig zoo. Yog tias koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb, thov hu rau peb los ntawm kev hu xov tooj lossis email.

HU PEB

Cov Sib Hawm Hu Xov Tooj:

Hnub Monday–Hnub Thursday: 7:30am–4:30pm

Hnub Friday: 7:30am–12:30pm

Koj tuaj yeem tawm faj lus tseg nyob rau lwm lub sij hawm dua li ntawm cov sijhawm no.

Achieve – Lub MN Center for Professional Development cov kev pab cuam muaj xws li:

 • Achieve Ib Tus Neeg, RBPD, thiab Cov Ntawv Thov Tswv Cuab Kws Cob Qhia
 • Cov Kauj Ruam Kev Ua Haujlwm Luam
 • Pom zoo rau txoj kev kawm
 • Kev Pom Zoo Rau Lub Txheej Xwm Kws Cob Qhia

Rau daim ntawv thov kev pom zoo thiab kev txhawb kev pom zoo, hu rau Achieve ntawm:

Tus Xovtooj Hu Dawb: (855) 378-3131

Fej Dawb: (877) 379-2467

Email: support@mncpd.org

Lub Develop Tus Neeg Pab Txhawb ntawm Achieve pab txhawb rau:

 • Tsim cov Ntsiab lus nkag rau
 • Kev pab rau kev xa ntawv, cov kev kawm, thiab cov xwm txheej
 • Lub Koom cov askhauj nyiaj

Rau tsim Develop tus askhauj thiab kev txhawb nqa, hu rau Develop Helpdesk ntawm:

Tus Xov Tooj Hu Dawb: (833) 605-6938

Email: support@develophelp.zendesk.com

CHAW XA NTAWV

Achieve – Lub MN Center for Professional Development

2908 Marketplace Drive, Suite 103

Fitchburg, WI 53719

COV KEV XAIV KEV PABCUAM

Rau cov kev xaiv kev pab txhais lus muaj ua lus Hmoob, Somali, thiab Spanish, hu rau:

Twin Cities Area: (651) 665-0150

Xov Tooj Hu Dawb: (888) 291-9811

Cov ntaub ntawv no muaj nyob hauv lwm hom ntawv rau cov neeg uas muaj kev tsis taus los ntawm kev hu rau:

TTY: (608) 709-1096

Xa ib tsab lus sai:


  Individual MembershipTrainer ApprovalCourse ApprovalOther

  Ntsib Cov Neeg Ua Hauj Lwm

  Hyewon

  Tus Neeg Ua Haujlwm Kev Xyuas Qhov Tseeb

  Hyewon coj nws kaum ob lub xyoo txoj kev paub txog fab kev kawm ntawv los rau Achieve. Yav dhau los yog tug kws teeb tsa koomhaum pab pawg hauv tsev kawm ntawv, ua ib tus neeg pabcuam kev tswj hwm hauv chaw kawm ntawv Montessori, thiab yog ib tus xibfwb ESL nyob rau hauv Chile thiab Spain, nws muab nws txoj kev paub txog keeb kwm yav dhau los nrog koj raws li yog Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Qhov Ntaub Ntawv Muaj Tseeb. Nws ua lub luag haujlwm rau kev ua kom tiav thiab kev txiav txim siab ntawm tus neeg cov ntawv thov yog raug raws li cov cai thiab cov txheej txheem. Tsis tas li ntawd, Hyewon muab kev cia li pom zoo txhawb kev cob qhia thiab ntsuam xyuas cov ntawv qhab nia.

  Julia

  Julia

  Tus Coj Kws Tshawb Fawb Ntaub Ntawv

  Nws tus kheej yog ib tus neeg tshaj lij fab kev teeb tsa tsim thiab nthuav dav, Julia ntsuam xyuas cov ntaub ntawv raug heev, sai heev thiab meej kawg. Nws pib ua hauj lwm hauv Achieve thaum lub 8 hli ntuj 2016, ua ib tus KwsNtsuam Xyuas Txog Ntaub Ntawv thiab tau nce mus ua Tus Thawj Coj Kws Ntsuam Xyuas Ntaub Ntawv thaum lub Plaub Hlis 2017. Nws tau ua haujlwm nrog cov neeg qhua raws li yog ib tus thawj tswj xwm thiab ua haujlwm hauv khw muag khoom uas rau txhawb nws kom muaj kev pabcuam siab tshaj rau Achieve. Nrog kev txaus siab, Julia hais: “Kuv saib muaj nuj nqis rau kev ua kom ntseeg tias peb cov neeg qhua cov ntaub ntawv yog raug raws tam sim no thiab raug, thiab pab lawv nyob rau thaum lub sij hawm ntawd.”

  Julie

  Tus Kws fab Kev Tshaj Tawm & Kev Koom Tes

  Julie tau koom nrog Achieve nyob rau hauv lub Xya Hli 2016 ua tus Kws Tshaj Tawm Rau Neeg Pej Xeem thiab Kev Sib Koom Tes. Nws lub hom phiaj yog tswj peb cov kev sib txuas lus thiab xyuas kom muaj kev nkag tau rau peb cov kev pabcuam.  Muaj kev paub ntau tshaj 10 lub xyoo dhau los ntawm kev sib raug zoo hauv zej zos thiab kev sib koom siab, Julie txaus siab muab cov ntaub ntawv qhia txog qhov haujlwm tseem ceeb uas peb ua. Raws li yog ib tug niam txiv, Julie saib peb cov qhua tseem ceeb thiab siv kev txaus siab los pab MN Childhood Care thiab Education ua hauj lwm txuas rau cov kev pab thiab cov cuab yeej siv tau los ua kom tiav lawv cov hom phiaj ua haujlwm.

  Lynne

  Develop Tus Kws Tshaj Lij Pabcuam Fab Technical

  Lynne tau los koom nrog Achieve nyob hauv lub Tsib Hlis 2017 raws li yog Develop Tus Kws Tshaj Lij Pabcuam Fab Technical. Lynne muaj keeb kwm zoo txog fab muab kev pabcuam neeg qhua thiab siv nws txoj kev paub los txhawb cov neeg qhua uas muaj lus nug txog lub Develop. Nws kawm tiav qib bachelor degree txog fab kev kawm ntawv thaum yau thiab muaj kev paub yav dhau los ua ib tug xibfwb qhia ntawv rau cov menyuam yaus muaj hnub nyoog ua ntej kawm ntawv. Nrog rau txoj kev paub ntau tshaj 17 lub xyoo raws li yog Tsev Neeg Tus Kws Tawm Tswv Yim nyob rau ntawm lub koom haum Head Start/Early Head Start, Lynne saib peb cov qhua txoj hauj lwm yog qhov tseem ceeb thiab txaus siab rau kev muab kev pabcuam zoo rau lawv.

  Nicky

  Tus Kws Tshaj Lij Fab Kev Txhawb Nqa

  Nicky los mus rau hauv Achieve thaum Lub Kaum Hli 2016 los ntawm The Registry, Inc., Wisconsin Qhov Kev Lees Paub Txog Kev Zov Me Nyuam thiab Kev Kawm Txuj Ci, yog Tus Thawj Coj Cov Kws Qhia Qhov Tseeb Cov Ntaub Ntawv thiab tau nce mus ua tus Kws Tshaj Lij Kev Txhawb Nqa hauv Lub Rau Hli 2017. Nws tau nquag plias rau kev saib xyuas me nyuam yaus thiab kev kawm ntawv rau kaum ib xyoos raws li yog ib tus xib fwb qhia ntawv hauv pab pawg zov me nyuam. Nicky yog ib tug kawm tiav qib qis ntsig txog me nyuam yaus thiab nws tseem tab tom ua kom tiav nws daim bachelor’s degree hauv kev tshawb fawb/kev ua haujlwm rau kev sib raug zoo. Nicky muab cov cov kev pabcuam rau cov neeg qhua los ntawm kev hu xov tooj thiab email thiab pom zoo RBPD Cov Kws Paub Txog.

  Sawe

  Tus Kws Fab Kev Txais Cov Ntaub Ntawv

  Ua ntej koom nrog Achieve nyob rau lub Rau Hli 2017, Sawe yog ib tug thawj coj xibfwb rau tus menyuam txawj mus kev tau plaub xyoos. Raws li Tus Kws Fab Kev Txais Cov Ntaub Ntawv, Sawe tau txais tag nrho cov ntaub ntawv xa tuaj. Sawe xyuas txhua tus neeg qhua cov ntaub ntawv kom tau txais sai thiab raug. Nrog rau txoj kev paub fab kev ua hauj lwm pabcuam neeg qhua los ntau tshaj xya xyoo, nws nyiam ua haujlwm nrog cov tswvcuab hauv xov tooj thiab email.

  Sheemika

  Tus Kws Fab Kev Xyuas Qhov Tseeb Ntaub Ntawv

  Sheemika tau koom Achieve thaum Lub Xya Hli 2016 ua Tus Kws Muab Ntaub Ntawv Nkag tau txais cov ntaub ntawv los ntawm email thiab fej.  Thaum xyoo 2017, Sheemika tau dhau los ua Tus Kws Fab Kev Xyuas Qhov Tseeb Ntaub Ntawv (Data Certification Specialist), uas nws ua cov txheej txheem thiab ntaus cov ntaub ntawv kev ua tswv cuab thiab muab kev pabcuam neeg. Raws li yog ib tug neeg zov me nyuam yav dhau los, Sheemika nkag siab txog cov txheej txheem kev saib xyuas me nyuam yaus thiab cov kws qhia ntawv kom mus raws li cov kev tshawb fawb, kev ua zoo tshaj plaws thiab lwm yam kev xav tau kom ua tiav lawv cov hom phiaj. Nws txaus siab siv nws rab peev xwm los pab txhawb lwm tus qhov kev ua tiav nyob rau hauv kev zov me nyuam yaus thiab kev kawm ntawv.

  Tara

  Tus Kws Saib Xyuas rau Kev Loj Hlob

  Achieve tau tos txais Tara los rau hauv pab neeg nyob rau lub Ob Hlis 2014. Lub sijhawm nws ua haujlwm raws li “Data Certification Specialist” nws tau qhia cov kev pabcuam tshwjxeeb thiab kev txawj ntse fab muab kev pab neeg qhua. Hauv xyoo 2016, cia nws yog tus Thawj Coj Ua Haujlwm Kev Txhim Kho Kev Loj Hlob thiab hauv xyoo 2017, nws tau los ua Tus Kws Saib Xyuas rau Kev Loj Hlob.  Tara muab kev pab tus kheej rau cov kws cob qhia thiab cov kws kho mob. Nws txaus siab ua tib zoo saib cov ntsiab lug kev kawm kom paub meej kom muaj kev kawm zoo thiab muaj kev txhim kho rau cov neeg ua haujlwm. Ua ntej koom nrog Achieve, nws yog ib tug kws zov me nyuam yaus thiab muab kev kawm ntawv. Nws cog lus los saib xyuas cov menyuam qhov kev xav tau zoo tshaj plaws nrog rau nws txoj kev hwm rau cov neeg ua haujlwm hauv ECE, coj nws txoj hauv kev txhawb peb cov neeg ua haujlwm thiab ua kom tiav lawv cov hom phiaj.

  Kev tsoomfwv

  Nicole

  Tus Thawj Coj Ua Haujlwm 

  Jody

  Tus Thawj Coj Tswj Kev Txawj Ntse thiab Kev Txhim Kho Kev Zoo