Hu Rau Peb

Muaj Lus Nug Peb Lod?

Peb cov neeg ua hauj lwm tau mob siab rau muab kev pab cuam zoo thiab kev pab txhawb muaj txiaj ntsig zoo. Yog tias koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb, thov hu rau peb los ntawm kev hu xov tooj lossis email.

HU PEB

Cov Sib Hawm Hu Xov Tooj:

Hnub Monday–Hnub Thursday: 7:30am–4:30pm

Hnub Friday: 7:30am–12:30pm

Koj tuaj yeem tawm faj lus tseg nyob rau lwm lub sij hawm dua li ntawm cov sijhawm no.

Achieve – Lub MN Center for Professional Development cov kev pab cuam muaj xws li:

  • Achieve Ib Tus Neeg, RBPD, thiab Cov Ntawv Thov Tswv Cuab Kws Cob Qhia
  • Cov Kauj Ruam Kev Ua Haujlwm Luam
  • Pom zoo rau txoj kev kawm
  • Kev Pom Zoo Rau Lub Txheej Xwm Kws Cob Qhia

Rau daim ntawv thov kev pom zoo thiab kev txhawb kev pom zoo, hu rau Achieve ntawm:

Tus Xovtooj Hu Dawb: (855) 378-3131

Fej Dawb: (877) 379-2467

Email: support@mncpd.org

Lub Develop Tus Neeg Pab Txhawb ntawm Achieve pab txhawb rau:

  • Tsim cov Ntsiab lus nkag rau
  • Kev pab rau kev xa ntawv, cov kev kawm, thiab cov xwm txheej
  • Lub Koom cov askhauj nyiaj

Rau tsim Develop tus askhauj thiab kev txhawb nqa, hu rau Develop Helpdesk ntawm:

Tus Xov Tooj Hu Dawb: (833) 605-6938

Email: support@develophelp.zendesk.com

CHAW XA NTAWV

Achieve – Lub MN Center for Professional Development

2908 Marketplace Drive, Suite 103

Fitchburg, WI 53719

COV KEV XAIV KEV PABCUAM

Rau cov kev xaiv kev pab txhais lus muaj ua lus Hmoob, Somali, thiab Spanish, hu rau:

Twin Cities Area: (651) 665-0150

Xov Tooj Hu Dawb: (888) 291-9811

Cov ntaub ntawv no muaj nyob hauv lwm hom ntawv rau cov neeg uas muaj kev tsis taus los ntawm kev hu rau:

TTY: (608) 709-1096

Xa ib tsab lus sai:


    Individual MembershipTrainer ApprovalCourse ApprovalOther