“Los rau hauv thaj chaw nos rog tsoj kev hlub ntau, kev ua siab ntev, and kev pom zoo. Peb tau ua tej yam uas cuam tshuam rau hauv lawv lub neej me thiab lawv hlub peb thiab saib peb siab heev.”

Latisha SchauerTus Tswv Tsev Zov Me Nyuam

Tau Nqi Zog Rau Cov Hauj Lwm nyob hauv Kev Kawm Thaum Yau

Xyuas kom muaj lub neej tom ntej zoo dua rau cov me nyuam, lawv tsev neeg, thiab koj lub zej zog!

Yiaj Pab Kev Kawm Ntawv & Nyiaj Pab Dawb

Q.H.I.A.S Nyiaj Pab Kev Kawm Ntawv

Q.H.I.A.S Minnesota Kev Kawm Thaum Yau yog ib lub koos kas nyiaj pab dawb uas pab cov me nyuam yau thaum tseem yau thiab cov muab kev pab cuam thaum sij hawm kawm tau nce lawv qib kev kawm, nyiaj kho mob, thiab cog lus rau thaj chaws kawm los ntawm kev ua kom tau txais qhab nia hauv tsev kawm ntawv qib siab thiab qib kawm. Muaj ob hom nyiaj pab kawm ntawv, nyiaj pab kawm thaum tseem yog me nyuam yau los sis nyiaj pab kawm ntawv rau tus pab cuam saib xuas thaum hnub nyoog kawm ntawv thiab nyiaj pab kawm nrau tus qhias cov me nyuam yau.

K.H.A.W.S Nyiaj Tau Tshaj 

K.H.A.W.S Khoom Plig Nyiaj Tau Tshaj rau tus tub txawg saib xuas me nyuam yau tus uas ua tau nraw khov coj lus rau thaj chaws los ntawm kev ntxuas ntxiv lawv txoj kev kawm thaib kev txhim khos txuj ci. K.H.A.W.S Nyiaj Tau Tshaj tuaj yeem siv tau rau cov khoom siv, kev xyaum, thiab kev siv nyiaj ntawm ntiag tug.

Khoom Plig CDA 

Khoom Plig CDA pab tus pab cuam them rau khov kev xyaum ua xav tau, ntaub ntawv thov, thiab txuas cov ntaub ntawv ntxiv ntawm kev lees paub hauv lub teb chaw Ntaub Ntawm Pov Thawj Kev Loj Hlob Ntawm Me Nyuam Yau (Child Development Credential).

Ntaub Ntawv Pov Thawj Kev Tsuam Xyuas Nyiaj Pab Kawm Los Ntawm Txawv Teb Chaws

Ntaub Ntawv Pov Thawj Kev Tsuam Xyuas Nyiaj Pab Kawm Los Ntawm Txawv Teb Chaws pab cov tub txawg yau tus ua tau tias lawm khov dej num kev kawm theem siab hai xa khuj thiab/los sis qib siab sab nrauv teb chaw Asmeskas them nyiaj rau kev tshuaj ntsuam cov txheej txheem, yog lis ntawv lawv thiaj lis tuaj yeem muaj lawv lis kev kawm thiab paub txhuj ci siab.

Nyiaj Pab Kawm Hauv Tsev Kawm Qib Siab Khos Lej

Them nyiaj rau tsev kawm qib siab khos lej yuav kim heev. Nov yog daim npe ntawv luv ntawm ib cos nyiaj pab kawm tshwj xeeb ua muaj nyob hauv Minnesota.

Kev Kawm Ntawv Qib Siab

Kev Npaj Mus Kawm Qib Siab Khos Lej

Kawm txog seb yuav kawm chav kawm dab tsi hauv tsev kawm ntawv qib siab hai xa khuj, yuav ua li cas thiaj tau qhab nia hauv tsev kawm qib siab hai xa khuj hauv tsev kawm ntawv theem siab, lossis seb yuav ua tiav li cas los ua ib tus neeg laus.

Kev Xaiv ib Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Khos Lej

Tshawb nrhiav cov tsev kawm qib siab hauv zos thiab hauv teb chaws thiab nrhiav cov ncauj lus qhia txog kev thov kawm qib siab khos lej.

Kev Them Nyiaj rau Tsev Kawm Qib Siab Khos Lej

Tshawb nrhiav kev pab cuam nyiaj txiag, nyiaj pab thiab cov nyiaj pab kev kawm ntawv, lwm yam cov kev xaiv nyiaj pab, thiab cov kev qiv nyiaj rau cov tub ntxhais kawm.

Lub Khoos Kas Them Nyiaj Qiv Rov Qab Rau Qhov Muaj Sib Hwb Tsi Tsau Nyob Minnesota (Minnesota Teacher Shortage Loan Repayment Program)

Lub Khoos Kas Them Nyiaj Qiv Rov Qab Cov Tub Txhais Kawm Uas Muaj Sib Hwb Tsi Tsau Nyob Minnesota tau tsim muaj kev pab qiv nyiaj tub txhais kawm nrov qab los pub rau cov xib fwb qhias ntawv hauv chav kawm hauv qhov chaw uas muaj xib fwb tsi tsau hauv Minnesota. Saib seb leej twg tsim nyog thov, siv daim ntawv thov lis cas thiab kev xaiv txheej txheem yog, thiab yuav tau txais nyiaj ntau npaum li cas.

ECE Cov Peev Txheej

Rewarding Careers in Early Childhood Education Brochure

Download our shareable brochure in pdf format.

Kov Ua Tau – The MN Center for Professional Development

Khov tau siv lub Tsim txheej txheem rau kev xa ntaub ntawv teev npe ua tswv cuab thiab yuav muab koj cov ntawv thov kev pab txhawb raws li qhov tseeb ntawm koj khov kev xav tau ntawm kev txhim kho txwj ci thiab lub hom phiaj.

Khov Chaw Rau Kev Kawm Thaum Tseem Yau thiab Kev Tsim Kho (Center for Early Education and Development)

Khov Chaw Rau Kev Kawm Thaum Tseem Yau thiab Kev Tsim Kho (Center for Early Education and Development) pab cov tub txhais kawm me nyuam yau, cov saib xyuas me nyuam, cov kws xyaum, thiab lub khoos kas tau txais qhov zoo tshaj plaws ntawm cov me nyuam mos thiab cov me nyuam yau ua lawv pab.

Chaw Saib Xyuas Me Nyuam Yau Tag Nrho (Center for Inclusive Child Care)

Chaw Saib Xyuas Me Nyuam Yaus Tag Nrho (Center for Inclusive Child Care) muaj kev sib raug zoo-raw li kev tsim kos txhuj ci yam sau nyiaj suav nrog kev txhawb nqa, kev xyaum, ua qauv, thiab cov peev txheej rau cov phiaj xwm saib xyuas cov me nyuam yaus thoob plaws xeev Minnesota.

Hauj Lwm Pab Cuam Cov Me Nyuam Yau, Minnesota Chav Hauj Lwm Pab Cuam Tib Neeg

Hauj Lwm Pab Cuam Cov Me Nyuam Yau muab kev pab nyiaj txiag los pab tsev neeg uas khwv tsis tau nyiaj ntau rau kev saib xyuas cov me nyuam yau yog lis cov ua niam txiv yuav tau nrhiav hauj lwm ua los sis kev kawm ua ntxhawm rau kev ua hauj lwm, thiab kom cov me nyuam raug saib xyuas zoo thiab npaj mus kawm ntawm.

Qhias Txog Kev Saib Xyuas Me Nyuam Ntawm Minnesota

Qhias Txog Kev Saib Xyuas Me Nyuam Ntawm Minnesota pab cov me nyuam huaj vam rau hauv tsev kawm thiab lub neej los ntawm kev txhawb qas tawm qhov txhaj lij ntawm cov kws saib xyuas me nyuam thiab txuas tsev neeg rog kev saib xyuas zoo.

Tsim Kho

Kev tsim kho muaj kev txhim kho txuj ci siab thiab txhim kho cov cuab yeej zoo los pab txhawb kev kawm thaum ntxov thiab hnub nyoog kawm ntawv.

Thawj Hnub Nyiaj Yug Me Nyuam

Thawj Tug Me Nyuam Khov Kev Pab Cuam Qiv Nyiaj Ntsiag thiab kev pab ua lag luam-pab cuam rau txoj kev xaib xyuas me nyuam zoo ntawm cov lag luam ua huaj lwm tsawg- thiab cov tsev neeg uas tau nyiaj hli-tsawg.

Ntaub Ntawv Tso Cai Kws Tshaj Lij Qhias Ntawm Hauv Minnesota thiab tshwj qauv (Minnesota Professional Educator Licensing and Standards Board)

PELSB tau muab cov ntaub ntawv hais tsog cov ntaub ntawv tso cai kws qhias ntawv hauv Minnesota. Thov ntaub ntawv tso cai, nrhias ib qho kev npaj los sis kev kawm tsog yam uas yuav tsum muaj.

Qhias Kom Niam Ntxiv Paub

Qhias Kom Niam Ntxiv Paub pab lub khoos kas nrhiav tau tsoj hauv kev los tsim khos lawv kom zoo, txhawb qas lawv nrog cov cuab yeej thiab cov kev pab ua lawv sav tau kom huaj vam, thiab ua kev zoo siab rau khov hauj lwm uas lawv tab tom ua los tsim khos lub neej kom zoo rau cov me nyuam hauv Minnesota.

Kev Koom Nrog Zej Zog

Minnesota Lub Koom Haum rau Kev Kawm Ntawm Cov Me Nyuam Yaus (Minnesota Association for the Education of Young Children) 

Minnesota Lub Koom Haum rau Kev Kawm Ntawm Cov Me Nyuam Yaus thiab Minnesota Kev Koom Tes saib xyuas thaum kawm ntawv yog lub koom haum kws tshaj lij uas muaj cov xom cuab coob tshaj 700 leej.

Minnesota Lub Koom Huam Ntawm Kws Tshaj Lij Saib Xyuas Me Nyuam Yau (Minnesota Association of Child Care Professionals) 

Minnesota Lub Koom Huam Ntawm Kws Tshaj Lij Saib Xyuas Me Nyuam Yau (Minnesota Association of Child Care Professionals) yog ib lub koom haum ua hauj lwm pub dawb uas tau tso cai rau tus pab cuam saib xyuas me nyuam tsev neeg hauv Minnesota.

Minnesota Lub Koom Haum Saib Xyuav Me Nyuam Yaus (Minnesota Child Care Association) 

Minnesota Lub Koom Haum Saib Xyuav Me Nyuam Yaus (Minnesota Child Care Association) yog ib lub koom haum thoob hauv xeev uas tau kev tso cai los ntawm khov chaw ua hauj lwm saib xyuas me nyuam yau thoob plaws Minnesota.

Cov Ntaub Ntawv Kev Sib Txhuas Lus Tus Pab Cuam Saib Xyuas Me Nyuam Yaus Hauv Minnesota (Minnesota Child Care Provider Information Network)

Cov Ntaub Ntawv Kev Sib Txhuas Lus Tus Pab Cuam Saib Xyuas Me Nyuam Yaus Hauv Minnesota (Minnesota Child Care Provider Information Network) yog ib lub koom haum uas coj los ntawm cov tsev neeg pab cuam kev saib xyuas me nyuam yaus rau tsev neeg tus pab cuam kev saib xyuas me nyuam yaus. MCCPIN lub vab sab nrog rau daim ntawv teev npe koom haum hauv zej zog.

Koom Haum Xeeb Teb Chaws Rau Txoj Kev Kawm Ntawm Cov Me Nyuam Yaus (National Association for the Education of Young Children)

Koom Haum Xeeb Teb Chaws Rau Txoj Kev Kawm Ntawm Cov Me Nyuam Yaus (National Association for the Education of Young Children) yog ib lub koom haum tshaj lij uas ua hauj lwm tshawb nqas kev kawm thaum txov qhov-zoo rau txhuas tus me nyuam yau, hnub hlas rau 8 lub xyoo, los ntawm kev saub sib txuas lus ntawm cov me nyuam yaus, txoj cai, thiab kev txhawb nrhiav.

Ib Txoj Hauj Lwm Koj Tuaj Yeem Nyiam

Kev Kawm Me Nyuam Thaum Ntxov yog ib daim teb uas suav tsis paub nrog txoj hauj lwm thiab muaj peev xwm loj rau txoj kev loj hlob. Siv cov cuab yeej hauv qab no los tshawb txog qee yam ntawm ntau txoj hauj lwm muaj.

Tshawb nrhiav cuab yeej kev sib tsuas lus tshaj lij thiab kawm seb yuav npaj koj txoj hauj lwm kom tiav li ca hauv kev saib xyuas me nyuam yaus thiab kev kawm. Nyem hauv qab no rau:

  • Txheeb xyuas cov cuab yeej koj cov kev ua tau zoo siv ITNA khov kev tsim kho (Kev Ntshuam Xyuas Ib Tug Neeg Txoj Kev Xyaum Uas Xav Tau)
  • Nrhiav kev kawm thiab cov kev pab xyaum
  • Tshawb nrhiav cov hauj lwm tshiab uas koj xav ua ntxiv

Huaj Lwm Ntawm Minnesota thiab Kev Tshawb Nrhiav Kev Kawm yog ib qhos yooj yim thiab cov cuab yeej siv-tau-yooj yim. Koj tuaj yeem:

  • Tshawb nrhiav ntau yam hauj lwm
  • Txheeb xyuas cov kev them nyiaj thiab cov kev xav tau rau koj cheeb tsam ntawm Minnesota
  • Kawm txog kev kawm ntawv cov tseem kom muaj