Cov Neeg Zov Menyuam Yaus thiab Saib Xyaum Kawm Ntawv

Achieve txhawb thiab xyuas qhov tseeb ntawm koj cov kev kawm tau txais. Peb muab cov lus qhia yooj yim uas yuav pab txhawb koj txoj kev loj hlob. Siv peb peb neeg kws txhim kho, cov cuab yeej, thiab cov kev pab cuam yuav pab ua kom tau raws li koj cov hom phiaj.

Nyob rau hauv Achieve, koj daim ntawv thov raug ua tiav sai li sai tau. Cov ntawv thov raug ua tiav raws li lawv tau txais thiab tuaj yeem siv sijhawm txog 6 lub lim tiam thaum Achieve tau txais cov ntaub ntawv. Nyem qhov no mus saib cov duab qhia uas qhia txog Achieve txoj kev ua haujlwm.

Tshawb xyuas Achieve cov kev cai, cov txheej txheem, thiab lwm yam ntaub ntawv muaj txiaj ntsig.

Koj Cov Ntaub Ntawv Kev Kawm Cov ntsiab lus qhia txog koj cov kev tsim nyog rau kev ua hauj lwm nrog cov me nyuam thiab cov tsev neeg los ntawm kev muab cov ntaub ntawv teev txog koj txoj kev cob qhia thiab kev kawm. Nkag mus rau koj cov Ntaub Ntawv Kev Kawm los ntawm koj tus askhauj Develop. Lub cuab tam no tau txais kev lees tias koj cov ntaub ntawv tau qhia tseeb txog koj cov kev ua tiav los ntawm:

 • Achieve Cov Neeg Koom Tes
 • Cov Tswv Hauj Lwm
 • Cov Txheej Txheem Nyiaj Pab Txhawb Kev Kawm Ntawv
 • Cov Koom Haum Ncig Saib Xyuas

Koj tseem tuaj yeem sau koj Cov Ntaub Ntawv Kev Kawm Rau los txhim kho koj daim resume.

Saib koj cov Ntaub Ntawv Kev Kawm tam sim no!

Nias hauv qab no txhawm rau mus sau npe nrog koj tus lej ID thiab kab lus zais txhawm rau pib tau.

Txim kho koj txoj hauj lwm kev zov me nyuam yaus thiab kev kawm ntawv kom zoo nrog peb qhov cuab yeej Kev Ntsuam Xyuas Tus Kheej li Kev Xav Tau Kev Cob Qhia (ITNA). Siv cov cuab yeej no los mu:

 • Kawm paub ntxiv txog koj tus kheej.
 • Ua cov kev xaiv uas tseem ceeb los txhim kho koj cov kev txawj ntse.
 • Nrhiav cov hauv kev los pab koj ua kom tiav  koj cov hom phiaj.
 • Kawm Kom Paub Ntau Txog Koj Cov Qib Haujlwm Career Lattice Step.

Ua qhov Kev Ntsuam Xyuas Tus Kheej li Kev Xav Tau Kev Cob Qhia tam sim no!

Nias hauv qab no txhawm rau mus sau npe nrog koj tus lej ID thiab kab lus zais txhawm rau pib tau.

Puas muaj lus nug?

Peb muaj lus teb

Hu rau

XOV TOOJ: 1-855-378-3131

EMAIL: support@mncpd.org

COV LUS NUG UAS KHEEV MUAJ

Mus saib Develop lub vev xaib los tshawb nrhiav cov txheej xwm kev cob qhia uas tau kev pom zoo. Search by location, date, Knowledge and Competency Framework (KCF), Child Development Association (CDA) Content Area, training level, language or course type.

Thov ua raws li cov kauj ruam no txhawm rau los ua Develop ib tug tswv cuab.

 1. Mus hauv www.developtoolmn.org
 2. Nias qhov Nkag Mus, nyob rau sab xis saum kawg nkaus ntawm lub wesite.
 3. Sau koj tus Develop ID thiab Lo luszais txhawm rau nkag mus rau hauv.
 4. Nias rau lub npav Ua tus Tswv Cuab cov kev xaiv.
 5. Nias qhov Thov/Ua Dau Tshiab.
 6. Ua daim ntawv thov hauv online. Nias qhov Khaws Tseg thiab Ua txuas mus ntxiv tom qab koj ua tiav txhua nplooj.
 7. Nias qhov Xa.
 8. Thov xa cov ntaub ntawv tsis pub dhau kaum hnub tom qab ntawm koj daim ntawv thov hauv online. Cia rau lub lis tiam rau peb ua cov txheej txheem txij hnub peb tau txais koj cov ntaub ntawv
 9. Koj yuav tsum tau ua koj cov kauj ruam Career Lattice. Daim ntawv pov thawj kauj ruam ntawm Career Lattice tau siv rau ib xyoo yuav xa tuaj rau koj qhov chaw nyob ntawm cov ntaub ntawv.

Thov ua raws li cov kauj ruam no txhawm rau rov ua dua tshiab koj txoj kev tswv cuab Develop.

 1. Mus hauv www.developtoolmn.org
 2. Nias qhov Nkag Mus, nyob rau sab xis saum kawg nkaus ntawm lub wesite.
 3. Sau koj tus Develop ID thiab Lo luszais txhawm rau nkag mus rau hauv.
 4. Nias lub npov Rov ua dua koj qhov Tswv Cuab cov kev xaiv.
 5. Nias qhov Thov/Rov Ua Dua.
 6. Tshawb xyuas thiab kho daim ntawv thov hauv online. Nias qhov Khaws Cia thiab Ua txuas mus ntxiv tom qab koj ua tiav txhua nplooj.
 7. Nias qhov Xa.
 8. Thov xa cov ntaub ntawv tsis pub dhau kaum hnub tom qab koj daim ntawv thov hauv online. Cia rau lub lis tiam rau peb ua cov txheej txheem txij hnub peb tau txais koj cov ntaub ntawv
 9. Koj yuav tsum tau ua koj cov kauj ruam Career Lattice.  Daim ntawv pov thawj kauj ruam ntawm Career Lattice kho tshiab uas siv tau rau ib xyoo yuav raug xa tuaj rau koj qhov chaw nyob ntawm cov ntaub ntawv.

Thov xyuas peb txoj cai hais txog Cov Ntaub Ntawv Uas Pev Txais Yuav Tau.

Achieve yuav sau cov theem kev kawm qib siab rau hauv koj cov ntaub ntawv kawm. Yuav tsum tau raws li cov cai hauv qab no.

 • Cov theem kev kawm ntawv qib siab yuav tsum tau muab teev rau hauv daim ntawv pov thawj hauv tsev kawm ntawv qib siab (xa ncaj qha ntawm lub college mus rau Achieve hauv lub hnab ntawv ntim uas tau ntaus thwj rau lawm).
  • Achieve – Lub MN Chaw Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm (MN Center for Professional Development)2908 Marketplace Drive, Suite 103Fitchburg, WI 53719
 • Cov ntsiab lus qhov kev kawm yuav tsum muaj tsawg kawg 50% ntsig txog MN cov Kev Paub thiab Kev Txawj Ntse.

Hu rau peb ntawm support@mncpd.org yog tias muaj lus nug.

Txhawm rau ua kom tiav koj daim ntawv thov, xa cov ntaub ntawv mus rau Achieve. Cov ntaub ntawv yuav tsis tuaj yeem muab xa rov qab rau koj.

 • Email – muaj koj tus Develop ID# hauv koj tus email.
 • Mail – muaj koj tus Develop ID# hauv koj cov ntaub ntawv.
  • Achieve – Lub MN Chaw Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm (MN Center for Professional Development)2908 Marketplace Drive, Suite 103Fitchburg, WI 53719
 • Fej – muaj koj tus Develop ID# hauv koj daim ntawv.
  • (877) 379-2467

Cov Ntaub Ntawv Qhab NiaRaug Cai – yuav tsum muab xa ncaj qha mus rau Achieve los ntawm koj lub tsev kawm ntawv uas yog siv cov kev xaiv xa email lossis fej tau muab teem saum toj saud.

Thov ua raws li cov kauj ruam no kom qhia rau Achieve paub tias koj tsis muaj lwm cov ntaub ntawv xa nrog koj daim ntawv thov.

 1. Mus hauv www.developtoolmn.org
 2. Nias qhov Nkag Mus, nyob rau sab xis saum kawg nkaus ntawm lub wesite.
 3. Sau koj tus Develop ID thiab Lo luszais txhawm rau nkag mus rau hauv.
 4. Nias qhov Kuv tsis muaj ntaub ntawv xa, lub pob xiav nyob ntawm nplooj ntawv koj cov ntsiab lus.
 5. Click Pomzoo. Cia sij hawm rau lub lis piam rau ua daim ntawv thov cov txheej txheem.

Cov Kauj Ruam Career Lattice Steps raug soj ntsuam raws li cov ntaub ntawv tau txais nrog koj daim ntawv thov. Thov saib cov kev cai ntawm txhua kauj ruam ntawm peb qhov Career Lattice nyob rau ntawm no:

Yog tias koj muaj cov kev cob qhia ntxiv, kev kawm qib siab los yog qib degree xav sau ntxiv rau koj tus as khauj uas yuav nce koj cov kauj ruam, thov txuas hnub nyoog rau koj qhov kev ua tswv cuab thiab xa cov ntaub ntawv yuav tsum tau mus rau Achieve.

Thov hu rau koj tus neeg muab ntawv tso cai nrog txhua cov lus nug ntsig txog lawv cov kev xav tau. Tus naj npawb rau Cov Ntawv Tso Cai yog (651) 431-6500.

Thov hu ncaj nraim rau Parent Aware txog txhua cov lus nug ntsig txog koj qhov kev ntaus nqi Parent Aware lossis QDP (Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj Zoo). Koj tuaj yeem xa ntawv rau lawv hauv email ntawm support@parentaware.zendesk.com.

Thov ua raws li cov kauj ruam nram no los luam tawm koj Cov Ntaub Ntawv Kev Kawm.

Thov nco ntsoov tias koj yuav tsum muaj lub nyeem Adobe Reader nyob hauv koj lub computer. Koj yuav tsum tau lub no los saib thiab luam tawm koj Cov Ntaub Ntawv Kev Kawm.

 1. Mus hauv www.developtoolmn.org
 2. Nias qhov Nkag Mus, nyob rau sab xis saum kawg nkaus ntawm lub wesite.
 3. Sau koj tus Develop ID thiab Lo luszais txhawm rau nkag mus rau hauv.
 4. Nias Qhia Tawm Daim Ntawv Thov, nyob rau ntawm sab xis saum hau kawg nkaus ntawm lub wesite.
 5. Nias rau ntawm Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm koj xav saib, CDA, Txuj Ci thiab Paub Txuj Ci, lossis DHS Cov Ntaub Ntawv Kawm Ntawv Tso Cai.
 6. Luam tawm los sis rub tawm Cov Ntaub Ntawv Kev Kawm.

Muaj ob qhov kev pab cuam uas yuav pab tau koj yog tias koj lub tsev kawm ntawv kaw: