Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm Raws Txoj Kev Sib Raug Zoo

Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm Raws Txoj Kev Sib Raug Zoo (RBPD) txhawb kev kawm los ntawm kev sib koom tes ntawm ib tus neeg ntawm cov kws qhia thiab cov kws cob qhia, cov neeg pab tswv yim, lossis cov neeg cob qhia. Lub hom phiaj ntawm hom kev pab txhawb tus kheej no yog los txhawb cov menyuam txoj kev loj hlob los ntawm kev txhawb ntxiv cov kws qhia cov kev paub, kev txawj ntse, thiab kev muaj peev xwm.  RBPD Cov Kws Pab Tswv Yim muaj kev cob qhia rau cov kws tshaj lij nrog cov neeg paub txog kev txawj ntse thiab kev txhawb nqa kom txhawb rau kev loj hlob thiab kev ua haujlwm.

RBPD Cov Kws Tshaj Lij ua ntau tshaj qhov muab tswv yim thiab kev txhawb nqa! Cov kws qhi tshwj xeeb txhawb nqa kev zov me nyuam zoo thiab kev qhia ua raws li kev tshawb nrhiav raws li kev tshawb nrhiav thiab cov tswv yim hauv qhov kev kawm (CEED, 2016).

Ntawm Achieve peb zoo siab los txhawb qhov kev pom zoo ntawm RBPD Cov Kws Tshwj Xeeb!

Cov kev pab: Lub Chaw Rau Kev Kawm Thaum Ntxov thiab Kev Loj Hlob. (2016, Yim Hli). Minnesota qhov kev paub thiab kev muaj peev xwm rau lub luag haujlwm ntsig txog cov kws tshaj lij kev txhim kho kev ua hauj lwm raws txoj kev sib raug zoo.

Koj puas xav los ua Achieve Approved ib tus Kws Tshaj Lij RBPD tau txais kev pom zoo? Zoo heev! Koj thawj kauj ruam yog ua kom tiav tag nrho cov kev pom zoo tso cai rau hom kabke RBPD uas koj xav ua.

Kev Paub thiab Kev Txawj Sib Tham rau RBPD Cov Kws Tshaj Lij

Minnesota lub Knowledge and Competency Framework (KCF) rau Kev Txheeb Rau Cov Kev Txhim Kho Hauj Lwm txhawb cov haujlwm kws tshaj lij RBPD.

Xa cov Txheej Txheem RBPD

Yuav Muaj Sai Sai No! Qhov no yog ib qho kev qhia paub zoo txog kev xa daim ntawv RBPD rau kev pom zoo.

Child Care Aware ntawm MN muaj ntaub ntawv ntau ntxiv txog Phau Ntawv RBPD Cov Kws Tshaj Lij txhawb nqa thiab tus Cov Kws Tshaj Lij RBPD.

Puas muaj lus nug?

Peb muaj lus teb

Hu rau

XOV TOOJ: 1-855-378-3131

EMAIL: support@mncpd.org

COV LUS NUG UAS KHEEV MUAJ

Xyuas peb daim RBPD kev pom zoo tsis ntev los no thiab lawv cov kev cai uas yuav tsum tau muaj.

Thov ua raws li cov kauj ruam nram no los mus xa daim ntawv thov RBPD Specialist

 • Xyuas seb koj ppuas muaj raws li RBPD qhov kev pom zoo cov cai uas yuav tsum tau.
 • Nkag mus rau hauv Develop raws li yog ib tug neeg.
 • Rau ntawm koj Daim Ntawv Qhia Ntsiab Lus, nias lub npov tom ntej ntawm Los ua ib tug Kws Tsahj Lij RBPD.
 • Nias qhov Thov/Ua Dau Tshiab.
 • Sau koj cov ntaub ntawv rau txhua kab thiab nias Khaws Cia thiab Ua Mus Ntxiv thoob plaws hauv daim ntawv thov.
 • Nias qhov Xa Daim Ntawv Thov ntawm nplooj ntawv kawg ntawm daim ntawv thov.
 • Xa peb cov ntaub ntawv tshwj xeeb rau koj qhov kev xaiv kom pom zoo txhawm rau ua kom tiav daim ntawv thov. Muab koj cov ntaub ntawv xa email, fax, lossis xa ntawv mus rau Achieve. Cov ntaub ntawv muaj xws li koj daim ntawv pov thawj kev kawm thiab cov ntawv qhia kev kawm. Saib Txoj Cai Cov Ntaub Ntawv Uas Txais Yuav Tau kom paub ntau ntxiv.

Email: support@mncpd.org

Fej: (877) 379-2467

Mail: Achieve – Lub MN Center for Professional Development

          2908 Marketplace Drive, Suite 103

          Fitchburg, WI 53719

Tus txheej txheem rau kev pom zoo rau RBPD Specialist yuav siv sijhawm txog li ntawm 6 lub lis tiam.

Peb yuav ua kom tiav koj daim ntawv thov RBPD Specialist hauv 6 lub lis tiam thaum tau txais koj daim ntawv thov kev pab.

Thov ua raws li cov kauj ruam no mus nrhiav ib tus RBPD RBPD Specialist:

 • Nkag mus rau hauv Develop raws li yog tus neeg.
 • Nias qhov Tshawb Nrhiav Kev Cob Qhia ntawm sab laug.
 • Nyem kab Tus Kws Cob Qhia Phau Ntawv Qhia.
 • Nias kab RBPD Cov Kws Tshaj Lij. Daim ntawv nrhiav yuav tshwm tuaj.
 • Nrhiav los ntawm npe/ID, kev txheeb xyuas, kevkos npe, lub nroog lossis lo lus tseem ceeb thiab nias Tshawb Nrhiav RBPD Cov Kws Tshaj Lij.
 • Nias rau ntawm lub npe ua kom paub ntxiv txog txhua tus Kws Tshaj Lij RBPD.

Tuaj yeem, cov sij hawm siv nrog cov Kws Tshaj Lij RBPD kev pom zoo yuav raug suav raws li tau pom zoo hauv cov sij hawm cob qhia haujlwm. Cov sij hawm no tuaj yeem ua rau koj Cov Kauj Ruam Ua Hauj zoo ua ntej tau. Txawm li cas los xij, cov sij hawm teev tias Kev Pab Fab Kev Txawj yuav tsis txhawb koj qhov kauj ruam kev ua haujlwm Career Lattice.