Minnesota Qhov Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm

Achieve txhawb nqa lub xeev qhov kev cob qhia pom zoo rau kev txhim kho cov kws qhia txog fab kev saib xyuas me nyuam yaus thiab kev kawm. Cov hauv kev pabcuam yog muaj los ntawm peb cov Kws Cob Qhia tau txais kev pom zoo rau kev cob qhia thiab kev txhim kho txuj ci ntxiv. Tau Txais kev loj hlob nrog peb txoj kev kawm yooj yim thiab muaj kev cob qhia zoo.

Lub Ib Hlis

10

2020

Tus Kws Cob Qhia Kev Pom Zoo Lub Sijhawm Ua Hauj Lwm

Lub Ob Hlis

14

2020

Lub Sij Hawm Ua Kev Pom Zoo Rau Cov Chav Kawm Uas Thov

Puas txaus siab pab lwm tus ua tau? Mus saib Develop rau thov los ua Achieve ib tug kws cob qhia tau txais kev pom zoo. Peb Phau Ntawv Taw Qhia Txog Txheej Txheem Kev Pom Zoo Tus Kws Cob Qhia muaj cov qauv qhia ntau cov kws cob qhia muaj rau koj. Siv phau ntawv qhia no los txheeb xyuas cov cai yuav tsum tau ntawm txhua hom kws qhia. Los ua Achieve ib tus Kws Qhia Pom Zoo los qhia koj qhov kev txawj ntse thiab txhawb nqa MN Childhood Care thiab Education Workforce!

Xyuas daim ntawv cov lus taw qhia txog cov kws cob qhia, cov cai, thiab cov txheej txheem ntsig txog kev cob qhia thiab kev pom zoo chav kawm.

Peb qhov txheej txheem kev tso cai pom zoo txhawb kev kawm zoo rau Childhood Care thiab Education Workforce thoob plaws hauv lub xeev. Achieve saib xyuas cov kev kawm kom paub zoo tias lawv:

 • ua raws li cov kev coj ua zoo tshaj plaws hauv lub fab no.
 • yog nce raws li kev loj hlob ua zoo tsim nyog thiab kev cov hauv paus lus hais txog kev loj hlob ntawm tus menyuam.

Cov txheej txheem no txhawb cov tswv yim rau CCE Practitioners thiab ua rau kev kawm thiab kev loj hlob rau cov menyuam hauv Minnesota.

Achieve cov kev cob qhia muaj cov hom phiaj tseem ceeb uas txuas ncaj qha mus rau cov txiaj ntsim kev kawm tshwj xeeb. Pom zoo txuas cov kev kawm mus rau Minnesota Lub Txheej Txheem Kev Paub thiab Kev Txawj Ntse Rau Cov Menyuam Kawm Thaum Ntxov; thiab teeb tsa cov hauv paus ntsiab lus ntawm cov neeg laus kawm.

Puas muaj lus nug?

Peb muaj lus teb

Hu rau

XOV TOOJ: 1-855-378-3131

EMAIL: support@mncpd.org

COV LUS NUG UAS KHEEV MUAJ

Ib tus neeg Qhov Kev Tswv Cuab yog siv los taug qab koj txoj kev kawm thiab kev paub. Thaum Lub Caij Tauj Ntawv Tus Kws Cob Qhia, peb yuav rov xyuas koj daim Ntawv Qhia Txog Kev Kawm kom paub tseeb tias koj tau ua tiav 30 teev ntawm kev kawm ntawv txuas ntxiv.

Thov saib peb cov hom Kws Cov Qhia tam sim no thiab lawv cov cai hauv Phau Ntawv Qhia Kev Pom Zoo Kws Cob Qhia.

Peb yuav ua tiav koj daim ntawv thov tus kws qhia ntawv tsis pub dhau 6 lub lis tiam tom qab tau txais koj daim ntawv thov kev pab.

Thov ua raws li cov kauj ruam nram qab no kom xa koj daim ntawv thov tus kws qhia:

 • Nkag mus rau Develop raws li ib tug neeg.
 • Ntawm koj nplooj ntawv qhia Ntsiab Lus, nyem lub npov tom ntej ntawm qhov Los Ua Tus Kws Qhia, ces nias rau ntawm lub pob Thov.
 • Sau koj cov ntaub ntawv rau txhua kab thiab nias Khaws cai thiab Ua Txuas Mus Ntxiv kom thoob plaws hauv daim ntawv thov.
 • Nias Xa Daim Ntawv Thov ntawm nplooj ntawv kawg ntawm daim ntawv thov.
 • Xa cov ntaub ntawv rau peb txhawm rau los ua kom tiav koj daim ntawv thov.
  • Cov ntaub ntawv peb xav tau yog nyob ntawm seb hom kws qhia twg uas koj tau thov rau.
  • Saib peb Phau Ntawv Qhia Kev Pom Zoo Kws Cob Qhia rau tag nrho cov npe ntawm xav tau. Feem ntau, peb yuav tsum tau:
   • 2 cov ntawv uas hais txog hnub tim rau lub hli dhau los uas tham nrog koj cov kev txawj ntse kev cob qhia
   • Sau thawj tus ntawv lub npe, kos npe, thiab sau hnub tim Daim Ntawv Pom Zoo Kws Cob Qhia.

Tus kws qhia qhov kev pom zoo yuav siv li 6 lub lis tiam thiaj tiav. Yog pom zoo, koj yuav tau txais:

 • Daim Ntawv Pov Thawj Kws Cob Qhia Pom Zoo los ntawm kev xa ntawv.
 • Nkag mus rau daim ntawv Kev Xa Ntawv Thov Kawm Hauv Online hauv Develop

Tam sim no peb muaj ob hom kev pom zoo:

 • Pom Zoo Tag Nrho – Tau txais yog thaum muaj txhua qhov yuav tsum tau. Qhov kev pom zoo no siv tau rau peb xyoos .
 • Kev Pom Zoo Raws Cai – Tau txais kev pom zoo thaum tag nrho cov tseev kom tau rau cov kev neeg laus kawm muaj txhua. Daim ntawv tso cai no siv tau rau ib xyoo, nyob rau lub sijhawm ntawd, yuav tsum tau ua kom tiav rau qhov Adult Learner cov kev cai kom tau txais daim ntawv tso cai peb xyoos txwm nkaus.

Tauj sij hawm koj tus qhov kev pom zoo kws cob qhia ua ntej 60-90 hnub ua ntej hnub kawg uas tau luam tawm ntawm koj daim ntawv pov thawj. Lub sij hawm ntawd, koj yuav tsum ua kom tau raws li cov cai nram qab no:

 • Ua kom tiav tsawg kawg yog 30 xuaj moos ntawm kev cob qhia txog feem kev cob qhia txij hnub koj daim ntawv rov tauj sijhawm/hnub tau kev pom zoom los.
 • Ua yam tsawg kawg 3 qho kev pom zoo rau kev kawm txij hnub koj daim ntawv rov tauj sij hawm / hnub tau kev pom zoo.

Xav xa daim ntawv tso cai rau kev pom zoo, thov:

 • Nkag mus rau hauv koj tus askhauj Develop,
 • Nias Sau Kev Cob Qhia ntawm sab laug.
 • Nias kab Cov Hoob Kawm.
 • Nias Hoob Kawm Tshiab.
 • Ua kom thoob daim ntawv thov thiab sau txhua yam ntaub ntawv, Khaws Cia thiab Mus txuas ntxiv tag nrho 5 kab mus txog thaum koj mus txog kab 6: Xa rau kev pom zoo, nias Xa .

Koj txoj kev kawm yuav raug saib xyuas txij li hnub muab xa tawm. Koj yuav raug ceeb toom los ntawm email ntawm nws qhov kev pom zoo los yog yog qhov kev hloov kho xav tau hauv 6 lub lim tiam ntawm koj qhov kev xa tawm.

* Cov txheej txheem yuav siv sij hawm ntev dua yog tias qhov kev hloov kho ntawd yuav tsum muaj. 

Koj txoj kev kawm yuav raug saib xyuas txij li hnub muab xa tawm. Koj yuav raug ceeb toom los ntawm email ntawm nws qhov kev pom zoo los yog yog qhov kev hloov kho xav tau hauv 6 lub lim tiam ntawm koj qhov kev xa tawm.

* Cov txheej txheem yuav siv sij hawm ntev dua yog tias qhov kev hloov kho ntawd yuav tsum muaj.  

Cov chav kawm ntawv tau txais kev tso cai yeej siv tau tsib xyoo.

Tom qab koj txoj kev kawm tau txais kev pom zoo lawm, tuaj yeem tsim tau ib qhov kev kawm yav tom ntej. Xav tsim ib Txoj Kev kawm yav tom ntej no thov:

 • Nkag mus rau hauv koj tus askhauj Develop.
 • Nias Sau Kev Cob Qhia ntawm sab laug.
 • Nias kab Cov Hoob Kawm.
 • Nrhiav Chav Kawm Ntawv ces swb mus rau lawm hauv cov ntsiab lus thiab xaiv qhov Pom Zoo .
 • Nias ntawm lub pob xiav Lim Cov Kev Kawm (tag nrho cov kev chav kawm tau kev tso cai uasyuav qhia hauv qab ntawm lubnpov tshawb nrhiav).
 • Nyem ntawm chav kawm koj xav tsim ib qho kev kawm rau.
 • Nyem Teem caij Qhov Kev tshwm sim.
 • Ua kom thoob plaws daim ntawv thov thiab sau txhua yam ntaub ntawv, Khaws Cia thiab nias Xa .

* Nco ntsoov thov ib tug Develop ID# los ntawm cov neeg tuaj koom rau ntawm qhov Kev Cob Qhia ntawv. Qhov no yuav ua rau kev nkag cov neeg tuaj koom tau yooj yim dua. 

Yuav tsum tau sau cov kev tuaj kawm ntawv nyob rau hauv peb hnub ntawm qhov Kev Kawm. Xav sau cov kev mus rau npe kawm, thov:

 • Nkag mus rau hauv koj tus askhauj Develop.
 • Nias Sau Kev Cob Qhia ntawm sab laug.
 • Nyem kab Cov Txheej xwm.
 • Nias qhov Txheej Xwm koj yuav tsum tausau npe cov tuaj koom.
 • Swb nqis lub pob xiav Tswj Qhov Txheej Xwm.
 • Xaiv Tswj Kev So Hauj Lwm.
 • Nias: + Neeg Tuaj Koom txhawm rau ntxiv cov npe neeg tuaj koom.
 • Sau txhua tus neeg tuaj koom los ntawm lawv tus kheej tus ID # los yog lub npe.
 • Nias qhov Sau npe Tiav.