Cov Koom Haum Txhawb Nqa Kev Loj Hlob Fab hauj Lwm

Peb pab Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm los ntawm kev muab cov cij fim rau kev tsim kho thiab kawm txuj ci zoo. Cov Koom Haum Txhawb Nqa Kev Loj Hlob Fab hauj Lwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb rau kev ua kom cov kws qhia ntawv nkag tau mus rau cov kev cob qhia zoo, kev kawm hauj lwm, kev sib tham, thiab cov koom haum.

Cov txheej txheem muab kev cob qhia rau cov neeg ua hauj lwm hauv kev zov me nyuam yaus thiab kev kawm ntawv raug txhawb kom rais los ua lub Koom Haum Pab Txhawb Nqa PD uas tau kev pom zoo.

Piv txwv li:

  • Cov koom haum muab kev pab thiab kev xa mus cuag
  • Cov koom haum Kws tshaj lij
  • Cov txheej txheem uas muab kev cob qhia rau lawv cov neeg ua haujlwm
  • Cov tsev kawm hauj lwm thiab tsev kawm ntawv siab

Cov Koom Haum Pab Txhawb Nqa PD uas tau txais kev pom zoo tuaj yeem tso cai rau tso tawm cov cij fim kev cob qhia uas tau txais kev pom zoo rau hauv Develop. Cov kev cob qhia no yuav tau txais kev pom zoo raws li cov ntaub ntaw teev kev tuaj koom nrog  .

Achieve muaj ob txoj kev xaiv rau kev pom zoo rooj sib tham ntawm koj lub koom haum. Cov kev xaiv no raug teev rau ntawm no hauv Phau Ntawv Taw Qhia Kev Pom Zoo Lub Rooj Sablaj.

Cov kev pab muaj xws li kev thov Tebchaws Tus Kws Hais Lus thiab cov qauv qhia ua haujlwm licas (yuav muaj sai sai no) tshwj xeeb yog rau cov koom haum hauv koom haum PD.

Achieve cia li pom zoo tso cai rau cov kev cob qhia uas ntsig txog Early Childhood thiab Hnub Nyoog Kawm ntawv los ntawm hom tsev kawm tshwj xeeb, cov koom haum, cov koom haum pab pawg thiab cov chaw luam ntawv tshaj tawm.  Saib seb leej twg tsim nyog los ntawm kev xyuas cov ntaub ntawv no.

PD Sponsor Organizations tuaj yeem saib cov ncauj lus qhia ntxiv txog kev xa qhov kev kawm thiab kev pom zoo hauv online hauv phau ntawv no.

Puas muaj lus nug?

Peb muaj lus teb

Hu rau

XOV TOOJ: 1-855-378-3131

EMAIL: support@mncpd.org

COV LUS NUG UAS KHEEV MUAJ

Thaum npaj koj lub rooj sib tham, koj muaj ob qho kev xaiv kom tau kev pom zoo rau koj lub rooj sib tham los yog lub koom haum los ntawm Achieve. Ob qho kev xaiv no puas leej raug piav qhia nyov rau hauv peb daim ntawv Cov Kev Xaiv Kev Pom Zoo Lub Rooj Sib Tham.

Yog lawm, cov tib neeg thiab cov koom haum yuav tuaj yeem xaiv los yog thov kom lub koom haum raug muab rov los saib dua rau tus xwm txheej Kev Pom Zoo Rau Kev Cob Qhia Automatic. Cov koom haum yuav tsum muab kev cob qhia txog menyuam yaus thiab menyuam yaus hnub nyoog kawm ntawv kom tau txais txoj cai no. Achieve yuav saib cov txheej txheem teev nyob rau daim ntawv Automatic Training Approval Eligibility Criteria Document los txiav txim seb qhov Kev Cia Li Pom Zoo rau Kev Cob Qhia puas tsim nyog.

Cov koom haum uas cia li tau txais kev pom zoo tau teev tseg rau hauv daim ntawv Automatic Approval of Training. Achieve yuav cia li pom zoo rau cov kev cob qhia uas ntsig txog Early Childhood and School-age los ntawm:

  1. Cov tsev kawm hauj lwm thiab cov tsev kawm ntawv siab tau lees paub
  2. Tsoom Fwv thiab Xeev Minnesota cov koom haum
  3. Organizations offering Continuing Education Units (CEUs) with current International Association for Continuing Education and Training (IACET) accreditation
  4. Cov koom haum uas paub zoo hauv teb chaws uas tau teev tseg hauv cov phiaj xwm hauv daim ntawv Automatic Approval Training
  5. Cov xib fwb ntawm cov ntawv kawm lossis cov ntawv ntsuas xyuas pom zoo los ntawm Parent Aware
  6. Minnesota Independent School Districts thiab MDE Cov Tsev Kawm Ntawv Cov Kev Lees Paub

Cov neeg ua haujlwm hauv Achieve tuaj yeem qhia cov ntsiab lus txog txoj cai thiab txheej txheem siv rau koj. Tiv tau Achieve ntawm support@mncpd.org lossis (855) 378-3131.