“ ခ်စ္ခင္မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈႏွင့္ စာနာေထာက္ထားမႈတို႕ရွိသည့္ နယ္ပယ္သို႕ လာခဲ့ပါ။ သူတို႔၏ဘ၀ ေလးေတြကို ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ သူတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္တယ္၊ ရွာေဖြတယ္”

Latisha Schauerမိသားစု ကေလးထိန္း ပိုင္ရွင္


ကနဦး ကေလးပညာေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း


သင့္ကေလး၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ သင္၏ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ပိုမိုေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးလိုက္ပါ!


ပညာသင္ဆုႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကး

T.E.A.C.H. ပညာသင္ဆု


T.E.A.C.H. Early Childhood Minnesota သည္ ကနဦးကေလးဘဝႏွင့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ားအား ပညာေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္မ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း အားစိုက္ထုတ္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးသည့္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ကနဦးကေလးဘဝ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအ႐ြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ကနဦး ကေလးဘဝ သင္တန္းဆရာ ပညာသင္ဆုမ်ား ျဖစ္သည္။

R.E.E.T.A.I.N. ေဘာနပ္စ္မ်ား 


R.E.E.T.A.I.N. ေဘာနပ္စ္မ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အားစိုက္ထုတ္မႈကို ျပသခဲ့သည့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာရွင္မ်ားကို ဆုခ်သည္။ R.E.E.T.A.I.N. ေဘာနပ္စ္မ်ားကို အစီအစဥ္ အေထာက္အပံ့၊ ေလ့က်င္ေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

CDA ဆုမ်ား 


CDA Awards သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအသိအမွတ္ျပဳ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထား Child Development Credential (CDA)အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအား လိုအပ္ေသာ သင္တန္း၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား အတြက္ ေပးေခ်ရန္ ကူညီသည္။

နိုင်ငံခြားအထောက်အထား အကဲဖြတ်ပညာသင်ဆုများ


ႏိုင္ငံျခားအသိအမွတ္ျပဳ အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ကနဦးကေလးဘဝ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ၎တို႕၏ပညာေရးႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးသည္။

ေကာလိပ္ပညာသင္ဆုမ်ား


ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္ျခင္းသည္ ေစ်းႀကီးႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႕မွာ Minnesota တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပညာသင္ဆုစာရင္း၏ အက်ဥ္းခ်ဳံးျဖစ္သည္။


အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး

ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း


အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သင့္သည့္ အတန္းမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေကာလိပ္ ခရက္ဒစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပုံ သို႔မဟုတ္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္မည္သို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ။

ေကာလိပ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း


ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေကာလိပ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။ ေကာလိပ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြပါ။

ေကာလိပ္အတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း


အေျခခံဘ႑ာေရး အကူအညီမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား၊ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေခ်းေငြမ်ားအေၾကာင္း ရွာေဖြပါ။

Minnesota ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အား မလံုေလာက္ျခင္း ေခ်းေငြအစီအစဥ္


Minnesota ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အား မလုံေလာက္ျခင္း ေက်ာင္းသား ေခ်းေငြအစီအစဥ္ကို Minnesota ရွိ ဆရာ မလုံေလာက္သည့္ေနရာတြင္ စာသင္ခန္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးေသာ ဆရာမ်ားအား ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေလွ်ာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီမႈ ရွိမရွိ၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေငြမည္မွ် ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ၾကည့္ပါ။

ECE အရင္းအျမစ္မ်ား

Rewarding Careers in Early Childhood Education Brochure


Download our shareable brochure in pdf format.

Achieve – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ MN စင္တာ


Achieve သည္ အသင္းဝင္ေလွ်ာက္လႊာကို တင္သြင္းရန္ႏွင့္ သင္၏ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ေလွ်ာက္လႊာ အေထာက္အပံ့ကိုေပးရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စနစ္ကို အသုံးျပဳသည္။

ကနဦး ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ


ကနဦး ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ Center for Early Education and Development (CEED) ကနဦးပညာတတ္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ေလ့က်င့္သူမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၎တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ရလာဒ္မ်ားရရွိရန္ ကူညီသည္။

အလံုးစံု ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ


အလံုးစံု ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ Center for Inclusive Child Care (CICC) သည္ Minnesotaတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အပါအ၀င္ အခမဲ့ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (RBPD) ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္၊ Minnesota လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန


ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္က မိဘမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးကို ရယူကာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစရန္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအား ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးေခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ေကာင္းစြာၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ ေပးသည္။

Minnesota၏ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ သတိျပဳမႈ


Minnesota၏ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ သတိျပဳမႈက ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို အရည္အေသြးရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းႏွင့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေစသည္။

Develop


Develop သည္ ကနဦး သင္ယူမႈႏွင့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ပံ့ပိုးရန္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း ကိရိယာမ်ားကိုေပးသည္။

First Children’s Finance


First Children’s Financeသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္ ၀င္ေငြရွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ေပးသည္။

Minnesota ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပညာေပးလိုင္စင္ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဘုတ္အဖြဲ႕ Professional Educator Licensing and Standards Board (PELSB)


PELSB သည္ Minnesotaရွိ ပညာေပးလိုင္စင္ ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးသည္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ရွာေဖြပါ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာပါ။

Parent Aware


Parent Aware သည္ Minnesotaရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀မ်ားဖန္တီးရန္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအား သူတို႔၏အရည္အေသြး တိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ကူညီျခင္း၊ သူတို႔၏အလုပ္ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးသည္။


အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ

ကေလးငယ္မ်ား၏ပညာေရးအတြက္ Minnesota အသင္းအဖြဲ႕ 


ကေလးငယ္မ်ား၏ပညာေရးအတြက္ Minnesota အသင္းအဖြဲ႕ Minnesota Association for the Education of Young Children (MnAEYC) ႏွင့္ Minnesota ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မဟာမိတ္ Minnesota School-Age Care Alliance (MnSACA) အဖြဲ႕ဝင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာရွင္မ်ားအတြက္ Minnesota အသင္းအဖြဲ႕  


ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာရွင္မ်ားအတြက္ Minnesota အသင္းအဖြဲ႕ Minnesota Association of Child Care Professionals (MACCP) သည္ Minnesota ရွိလိုင္စင္ရ မိသားစုကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္းအဖြဲ႕။

Minnesota ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း 


Minnesota ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း Minnesota Child Care Association (MCCA) သည္ Minnesota တေလွ်ာက္ လိုင္စင္ရ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Minnesota ကေလး ေစာင့္ေရွာက္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြန္ယက္


Minnesota ကေလး ေစာင့္ေရွာက္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြန္ယက္Minnesota Child Care Provider Information Network (MCCPIN) သည္ မိသားစု ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ဦးေဆာင္ထားေသာ မိသားစုကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ MCCPIN ၀က္ဘ္ဆိုင္တြင္ ေဒသခံ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစာရင္းတစ္ခု ပါ၀င္သည္။

အမ်ိဳးသား ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး အစည္းအ႐ုံး


အမ်ိဳးသား ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး အစည္းအ႐ုံး National Association for the Education of Young Children (NAEYC) သည္ ကနဦးကေလးဘဝ အေလ့အက်င့္၊ မူဝါဒႏွင့္ သုေတသနမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေမြးကင္းစမွ အသက္ (၈) ႏွစ္ေအာက္အထိ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ကနဦးသင္ယူမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္း၀င္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။


သင္ႏွစ္သက္မည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း


ကနဦး ကေလးပညာေရး နယ္ပယ္တြင္ မရည္တြက္ႏိုင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တိုးတက္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ရရွိႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားကို ေလ့လာရန္ ေအာက္ပါကိရိယာမ်ားကို သုံးပါ။


ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကိရိယာကို ေလ့လာၿပီး ကေလးဘဝ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို မည္သို႔စီစဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြပါ။ ေအာက္ပါတို႕ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ –  • Develop ၏ ITNA (တစ္ဦးခ်င္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ လိုအပ္ခ်က္အကဲျဖတ္ျခင္း Individual Training Needs Assessment) ကိရိယာကို အသုံးျပဳၿပီး သင္၏အားသာခ်က္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ
  • ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ
  • သင္ရယူလိုသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ရွာေဖြပါMinnesota အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရး ရွာေဖြမႈသည္ အသံုးျပဳရန္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေစာ ကိရိယာျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္-  • က်ယ္ျပန႔္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရွာေဖြပါ
  • Minnesotaေဒသအတြက္ လစာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ
  • ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာပါ